พรบ การศึกษาภาคบังคับ 2545.pdf
พรบ การศึกษาแห่งชาติ 2542.pdf
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560.pdf
พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ.pdf
พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 2547.pdf
พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540.pdf
พรบ สภาครูและบุคลากร 2546.pdf
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560.pdf
พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ.pdf
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562.pdf