ITA 2563

การเข้าถึงข้อมูลการประเมิน 2563  (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

รายการประเมิน

01 โครงสร้าง

02 ข้อมูลผู้บริหาร

03 อำนาจหน้าที

04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

05 ข้อมูลการติดต่อ

06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

07 ข่าวประชาสัมพันธ์

08 Q & A

09 Social  Network

010 แผนดำเนินงานประจำปี

011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

012 รายงานการดำเนินงานประจำปี

013 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

016 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

017 E-Service

018 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 6 เดือน

020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

024 รายงานผลการขัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

027 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

029 แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและการพฤติมิชอบ

030 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตทุจริตและการพฤติมิชอบ

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและการพฤติมิชอบประจำปี

032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

043 การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

    รูปแบบไฟล์