หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลO25.pdf
5.1 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ-ประจำปี-2565.pdf
5.2 formula03.pdf
5.3 คู่มืองานบุคล .pdf
4.3 แนวทางประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (PA) ตำแหน่.pdf
4.2 แนวทาง ว10 ผู้บริหารสถานศึกษา.pdf
พรบ.ครู ฉ2-2551.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง.pdf
พรบ.ฉ4-2562.pdf
พรบ.ครู ฉ3-2553.pdf
พรบ.ครู 2547.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย.pdf
แนวทางการบรรจุแต่งตั้ง.pdf
การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯตำแหน่งครู.pdf
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว19 ลงวันที่ 9 พย.pdf
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว20 ลงวันที่ 30 ต.pdf
หนังสือหลักเกณฑ์ประเมิน.pdf
ปก+พรบ.ระเบียบข้าราชการครู.pdf
ปก+ภาระงาน.pdf