ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

นายนิรุจน์ พักกระโทก

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

Tel :089 2777201

E-mail : nirut.pak@loei1.go.th

นางจิมราญ สุพรหมอินทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel :089-713-0371

E-mail : jimran_2505@hotmail.com

นางสุพรรณี ทองปลิว

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel :061-649-6509

E-mail : pok_05@hotmail.com

นางสุธาศินี กาญจนโกมล

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel :095-662-4255

E-mail : tungting_2506@hotmail.com

นางพัชรียา จันทะบับภาศรี

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel :081-873-5231

E-mail : patcharee.07@gmail.com

นางยุภาภรณ์ ชินเชษฐ์

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel : 062-996-3886

E-mail : tingloei739@gmail.com

นางสุภาพร ทองจันทร์ศักดิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel :088-627-2685

E-mail : supaporn.th@loei1.go.th

นางนฤมล บำรุงเชื้อ

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel :-

E-mail : -

นางภรสุดา ราชอักษร

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel : 098-150-8450

E-mail : pornsuda5779@gmail.com

นางสาวศิริธร เมืองมิ่ง

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel :086-210-1846

E-mail : siriton.siti@hotmail.com

นางสาวจีระพร จันทนา

ครูชำนาญการ

Tel : 084-793-2652

E-mail : aomjee.1976@hotmail.com

นางวิชชุลดา ปาระแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel :089 8423423

E-mail : w.parakaew@gmail.com

นางศิริรัตน์ ดาวงษา

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel :

E-mail :

นางวินวิสาข์ รากสี

ครูชำนาญการ

Tel :091-051-5758

E-mail : saviwan_1980@gmail.com

นางสาววิลาสินี ทนุราช

ครูผู้ช่วย

Tel :098-176-2148

E-mail : wilasinee.27@hotmail.com

นางลักคณา อธิสุมงคล

ครููพี่เลี้ยงเด็กพิการ

Tel -

E-mail : -

นายวิเศษ สิทธิโกมล

ช่างครุภัณฑ์

Tel :-

E-mail : -