ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร 

 นายนิรุจน์  พักกระโทก

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

Tel :089 2777201

E-mail : nirut.pak@loei1.go.th

นางสุธาศินี  กาญจนโกมล

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel :095-662-4255

E-mail : tungting_2506@hotmail.com

นางพัชรียา  จันทะบับภาศรี

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel :081-873-5231

E-mail : patcharee.07@gmail.com

นางยุภาภรณ์  ชินเชษฐ์

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel : 062-996-3886

E-mail : tingloei739@gmail.com

นางสุภาพร  ทองจันทร์ศักดิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel :088-627-2685

E-mail : supaporn.th@loei1.go.th

นางนฤมล  บำรุงเชื้อ 

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel :-

E-mail : -

นางภรสุดา  ราชอักษร

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel : 098-150-8450

E-mail : pornsuda5779@gmail.com

นางสาวศิริธร  เมืองมิ่ง

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel :086-210-1846

E-mail : siriton.siti@hotmail.com

นางสาวจีระพร  จันทนา

ครูชำนาญการ

Tel : 084-793-2652

E-mail : aomjee.1976@hotmail.com

นายสมชัย  แสงสว่าง

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel :-

E-mail : -

นางวิชชุลดา  ปาระแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel :089 8423423

E-mail : w.parakaew@gmail.com

นางรัตนา  พักกระโทก

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel : 

E-mail : 

นางศิริรัตน์  ดาวงษา

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel : 

E-mail : 

นางวินวิสาข์  รากสี

ครูชำนาญการ

Tel :091-051-5758

E-mail : saviwan_1980@gmail.com

นางสาววิลาสินี  ทนุราช

ครู

Tel :098-176-2148

E-mail : wilasinee.27@hotmail.com 

นางลักคณา  อธิสุมงคล

ครููพี่เลี้ยงเด็กพิการ

Tel -

E-mail : -

นายวิเศษ  สิทธิโกมล

ช่างครุภัณฑ์

Tel :-

E-mail : -