นายนิรุจน์  พักกระโทก

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

Tel : 089 2777201

E-mail : nirut.pak@loei1.go.th