ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงาน OIT ปี 2564

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1. โครงสร้าง

O2. ข้อมูลผู้บริหาร

O3. อำนาจหน้าที่

O4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 ข้อมูลการติดต่อ

O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


การประชาสัมพันธ์

O7. ข่าวประชาสัมพันธ์


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8. Q&A

O9. Social Network


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานการดำเนินงาน

O10. แผนดำเนินงานประจำปี 2564

O11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564รอบ 6 เดือน

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563


การปฏิบัติงาน

O13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


การให้บริการ

O14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17. E–Service


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

O19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

O20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

O22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

O23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2564

O24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

O26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

O27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

O28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2564

O32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2564


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2564


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564

O37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรประจำปี 2564


แผนป้องกันการทุจริต

O39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

O40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนประจำปี 2564

O41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563


ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43. การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานงานประกันคุณภาพ