โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่


โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านน้ำภู

ชื่อ-สกุล : นายนิพนธ์ แสนนางชน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561

เกิดวันที่ : 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2504

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ครุศาสตรมหาบัณฑิต ค.ม.)

สาขาการบริหารการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

E-mail : niphon_2504@gmail.com

Telephone : 081-7391074

บทบาท อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน