ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

นายนิพนธ์ แสนนางชน

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

Tel :081-739-1074

E-mail : niphon_2504@gmail.com

นางฉัตรวไล มูณละศรี

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel :098-103-3290

E-mail : chatwalai_3290@gmail.com

นางสุพรรณี ทองปลิว

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel :061-649-6509

E-mail : pok_05@hotmail.com

นางจิมราญ สุพรหมอินทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel :089-713-0371

E-mail : jimran_2505@hotmail.com

นางพัชรียา จันทะบับภาศรี

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel :081-873-5231

E-mail : patcharee.07@gmail.com

นางสุธาศินี กาญจนโกมล

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel :095-662-4255

E-mail : tungting_2506@hotmail.com

นางสุภาพร ทองจันทร์ศักดิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel :088-627-2685

E-mail : supaporn.th@loei1.go.th

นางยุภาภรณ์ ชินเชษฐ์

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel : 062-996-3886

E-mail : tingloei739@gmail.com

นางภรสุดา ราชอักษร

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel : 098-150-8450

E-mail : pornsuda5779@gmail.com

นางสาวศิริธร เมืองมิ่ง

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel :086-210-1846

E-mail : siriton.siti@hotmail.com

นางสาวจีระพร จันทนา

ครูชำนาญการ

Tel : 084-793-2652

E-mail : aomjee.1976@hotmail.com

นางวินวิสาข์ รากสี

ครูชำนาญการ

Tel :091-051-5758

E-mail : saviwan_1980@

นางศิริรัตน์ ดาวงษา

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel :

E-mail :

นางสาวนฤมล วิเชียรพัฒน์

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel :098-585-7305

E-mail : narumonvic@gmail.com

นางวรรณิกา สีตาลแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ(ช่วยราชการ)

Tel :061-028-6974

E-mail : wannikasee@hotmail.com

นางสารภี บุตรดีสุวรรณ

ครูชำนาญการพิเศษ(ช่วยราชการ)

Tel :099-816-2988

E-mail : saraphee.bud@loei1.go.th

นางวิชชุลดา ปาระแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel :081-263-3196

E-mail : w.parakaew@gmail.com

นางสาววิลาสินี ทนุราช

ครูผู้ช่วย

Tel :098-176-2148

E-mail : wilasinee.27@hotmail.com

นางนันท์นรินทร์ ศรีบุรินทร์

พนักงานราชการ

Tel :061-656-9486

E-mail : suvimon_502@hotmail.com

นางจิตวรรณ เรืองเลิศฤทธิ์

ครูชำนาญการ

Tel :

E-mail :

นางพรศิริ ธนะสูตร

ครูชำนาญการ

Tel :

E-mail :

นางลักขณา อธิสุมงคล

ครูพี่เลี้ยง

Tel : 093-454-6443

E-mail :

นางสาวกนกพร บำรุงเชื้อ

ครูอัตราจ้าง

Tel :

E-mail :

นายก้องภพ กำแก้ว

ครูธุรการ

Tel :091-053-3605

E-mail :

นายวิเศษ สิทธิโกมล

ช่างครุภัณฑ์

Tel :-

E-mail : -