วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรียนบ้านน้ำภูมีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษา  ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง  คนดี  มีความสุข  มีความรู้คู่คุณธรรม  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สภาพแวดล้อมโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  

ประสานความร่วมมือกับชุมชน  เพื่อพัฒนาการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

พันธกิจ (MISSION) 

โรงเรียนบ้านน้ำภูจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับ  9  ปี  จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  พัฒนาบุคลากร  ผู้เรียนให้มีความรู้

คู่คุณธรรม  จริยธรรม  ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้มุ่งสู่คุณภาพให้ได้มาตรฐาน

เฝ้าระวังดูแลและส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชนและท้องถิ่น

มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย  (GOAL)

 นักเรียนมีคุนธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  มีระเบียบวินัยและปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนา  ยึดหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  

มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย  มีความรักชาติและยึดมั่นในระบอบการปกครองประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

คำขวัญประจำโรงเรียน

 "การศึกษาเด่น  เน้นประชาธิปไตย  พลานามัยสมบูรณ์  เพิ่มพูนคุณธรรม"ั

ปรัชญาโรงเรียน

"นฺตถิ  ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต"ั

"ปัญญาเป็นแสงสว่างของโลก"

 

คติพจน์ของโรงเรียน

"คิดดี  ทำดี  มีคุณธรรม"ั

 

สีประจำโรงเรียน

"เขียว  ขาว"


Comments