กิจกรรมล่าสุดของไซต์

27 ม.ค. 2563 23:01 โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย ย้ายหน้า เวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้
22 ม.ค. 2563 06:36 โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย แก้ไข หลักสูตรต้านทุจริต
22 ม.ค. 2563 06:35 โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย ลบ หลักสูตรต้านทุจริต
22 ม.ค. 2563 06:34 โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย แก้ไข หลักสูตรต้านทุจริต
22 ม.ค. 2563 06:34 โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย สร้าง หลักสูตรต้านทุจริต
22 ม.ค. 2563 06:31 โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย ย้ายหน้า ติดต่อเรา
22 ม.ค. 2563 06:27 โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย แก้ไข ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
22 ม.ค. 2563 06:27 โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย สร้าง ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
22 ม.ค. 2563 06:26 โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย ย้ายหน้า โครงสร้างงานวิชาการ
22 ม.ค. 2563 06:08 โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย แก้ไข งานบริหารวิชาการ
22 ม.ค. 2563 06:08 โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย สร้าง งานบริหารวิชาการ
21 ม.ค. 2563 19:36 โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย แก้ไข แผนผังโรงเรียน
21 ม.ค. 2563 19:35 โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย แก้ไข ชุดแต่งกายนักเรียน
21 ม.ค. 2563 17:43 โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย กู้คืน หลักสูตรสถานศึกษา
21 ม.ค. 2563 17:43 โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย แนบ 8เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนและการจบหลักสูตร.pdf กับ หลักสูตรสถานศึกษา
21 ม.ค. 2563 17:43 โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย แนบ 7กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.pdf กับ หลักสูตรสถานศึกษา
21 ม.ค. 2563 17:43 โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย แนบ 6คำสั่งโรงเรียนบ้านน้ำภู.pdf กับ หลักสูตรสถานศึกษา
21 ม.ค. 2563 17:43 โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย แนบ 5คำอธิบายรายวิชา.pdf กับ หลักสูตรสถานศึกษา
21 ม.ค. 2563 17:43 โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย แนบ 4โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านน้ำภู.pdf กับ หลักสูตรสถานศึกษา
21 ม.ค. 2563 17:43 โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย แนบ 3วิสัยทัศน์.pdf กับ หลักสูตรสถานศึกษา
21 ม.ค. 2563 17:43 โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย แนบ 2ความนำ.pdf กับ หลักสูตรสถานศึกษา
21 ม.ค. 2563 17:42 โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย แนบ 1ประกาศสารบัยหลักสูตร.pdf กับ หลักสูตรสถานศึกษา
21 ม.ค. 2563 17:42 โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย แนบ 0ปก .pdf กับ หลักสูตรสถานศึกษา
20 ม.ค. 2563 07:10 โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย แนบ 9.ส่วนที่5การกำกับติดตาม ประเมินและรายงาน.pdf กับ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
20 ม.ค. 2563 07:10 โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย แนบ 8.ส่วนที่4โครงการกิจกรรมตามกลยุทธ์.pdf กับ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เก่ากว่า | ใหม่กว่า