กิจกรรมล่าสุดของไซต์

17 ก.ย. 2563 19:38 โรงเรียนบ้านน้ําภู อําเภอเมืองเลย สร้าง โรงเรียนบ้านน้ำภูได้นำวงดุริยางค์เข้าร่วมขบวนกีฬา อบต.เมือง
17 ก.ย. 2563 19:36 โรงเรียนบ้านน้ําภู อําเภอเมืองเลย สร้าง กิจกรรมวันแม่และกิจกรรมร่วมปลูกป่ากับชุมชน
17 ก.ย. 2563 19:33 โรงเรียนบ้านน้ําภู อําเภอเมืองเลย สร้าง กิจกรรมวันไหว้ครุ โรงเรียนบ้านน้ำภู
17 ก.ย. 2563 19:31 โรงเรียนบ้านน้ําภู อําเภอเมืองเลย แก้ไข เปิดภาคเรียนวันแรกของโรงเรียนบ้านน้ำภู
17 ก.ย. 2563 19:29 โรงเรียนบ้านน้ําภู อําเภอเมืองเลย สร้าง เปิดภาคเรียนวันแรกของโรงเรียนบ้านน้ำภู
17 ก.ย. 2563 19:27 โรงเรียนบ้านน้ําภู อําเภอเมืองเลย แก้ไข ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ก.ย. 2563 08:41 โรงเรียนบ้านน้ําภู อําเภอเมืองเลย ย้ายหน้า สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
17 ก.ย. 2563 08:40 โรงเรียนบ้านน้ําภู อําเภอเมืองเลย แก้ไข แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
17 ก.ย. 2563 08:40 โรงเรียนบ้านน้ําภู อําเภอเมืองเลย แนบ O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จ.pdf กับ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
17 ก.ย. 2563 08:38 โรงเรียนบ้านน้ําภู อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf จาก แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
17 ก.ย. 2563 08:30 โรงเรียนบ้านน้ําภู อําเภอเมืองเลย แก้ไข สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
17 ก.ย. 2563 08:30 โรงเรียนบ้านน้ําภู อําเภอเมืองเลย แนบ O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จ.pdf กับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
17 ก.ย. 2563 08:30 โรงเรียนบ้านน้ําภู อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf จาก สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
17 ก.ย. 2563 08:08 โรงเรียนบ้านน้ําภู อําเภอเมืองเลย แก้ไข แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
17 ก.ย. 2563 08:08 โรงเรียนบ้านน้ําภู อําเภอเมืองเลย แนบ o18แผนการใช้จ่ายงบประมาณ.pdf กับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
17 ก.ย. 2563 08:07 โรงเรียนบ้านน้ําภู อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี.pdf จาก แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
17 ก.ย. 2563 08:00 โรงเรียนบ้านน้ําภู อําเภอเมืองเลย แก้ไข รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
17 ก.ย. 2563 08:00 โรงเรียนบ้านน้ําภู อําเภอเมืองเลย แนบ O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จ.pdf กับ รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
17 ก.ย. 2563 08:00 โรงเรียนบ้านน้ําภู อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf จาก รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
17 ก.ย. 2563 07:29 โรงเรียนบ้านน้ําภู อําเภอเมืองเลย แก้ไข ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
17 ก.ย. 2563 07:21 โรงเรียนบ้านน้ําภู อําเภอเมืองเลย แก้ไข แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
17 ก.ย. 2563 07:21 โรงเรียนบ้านน้ําภู อําเภอเมืองเลย แนบ O04แผนพัฒนาการจัดการศึกษาน้ำภู.pdf กับ แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
17 ก.ย. 2563 07:21 โรงเรียนบ้านน้ําภู อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ O04แผนพัฒนาการจัดการศึกษาน้ำภู.pdf จาก แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
17 ก.ย. 2563 07:08 โรงเรียนบ้านน้ําภู อําเภอเมืองเลย แก้ไข รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17 ก.ย. 2563 07:03 โรงเรียนบ้านน้ําภู อําเภอเมืองเลย แก้ไข แผนการดำเนินงานประจำปี

เก่ากว่า | ใหม่กว่า