นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 วิสัยทัศน์
การจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยีเน้นวิถีพอเพียง

พันธกิจ
 จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้ที่ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ได้เต็มศักยภาพ เป็นคนดี มีคุณธรรม ใช้กระบวนการคิดและเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีอย่างเท่าทันและมีเหตุผล ใช้ชีวิตตามวิถีพอเพียง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร ผู้ปกครองชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และพัฒนาศักยภาพครูมุ่งสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

นโยบายการจัดการศึกษา

 นโยบายหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในปี 2560 สรุปได้ดังนี้
การจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัดต้องการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงโดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้มีคุณลักษณะ 4 ด้าน คือ

1)คุณลักษณะผู้เรียนยุคใหม่ มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม แสะสติปัญญามีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาถูกต้องเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามวิถีประชาธิปไตย ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2)คุณลักษณะครูและบุคลากรทางการศึกษายุคใหม่ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

3)คุณลักษณะบริหารจัดการยุคใหม่ บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล

4)คุณลักษณะของสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ผลงานเป็นที่ประจักษ์มีลักษณะโดดเด่นจนเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 


อัตลักษณ์ของผู้เรียน
         รับผิดชอบ สะอาด มารยาทงาม

    เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
          ภูมิทัศน์สะอาด  บรรยากาศน่าอยู่ บุคลากรครูทำงานเป็นทีม

Comments