โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านน้ำภู
             
 

ชื่อ-สกุล : นายนิพนธ์  แสนนางชน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
เกิดวันที่ : 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2504
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ครุศาสตรมหาบัณฑิต  ค.ม.)
                       สาขาการบริหารการศึกษา
                       จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
E-mail :  niphon_2504@gmail.com
Telephone : 
081-7391074บทบาท อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน

Include gadget (iframe)Ċ
โรงเรียนบ้านน้ําภู อําเภอเมืองเลย,
18 มิ.ย. 2563 19:23
Comments