หลักสูตรสถานศึกษา


 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านน้ำภู  พุทธศักราช 2562

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 


Ċ
โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย,
21 ม.ค. 2563 17:42
Ċ
โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย,
21 ม.ค. 2563 17:42
Ċ
โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย,
21 ม.ค. 2563 17:43
Ċ
โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย,
21 ม.ค. 2563 17:43
Ċ
โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย,
21 ม.ค. 2563 17:43
Ċ
โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย,
21 ม.ค. 2563 17:43
Ċ
โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย,
21 ม.ค. 2563 17:43
Ċ
โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย,
21 ม.ค. 2563 17:43
Ċ
โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย,
21 ม.ค. 2563 17:43
Comments